quote 219

04:32 < kylie> ・゜゜・。。・゜゜\_o< KYLIE!
04:32 < alex11> ,kidnap
04:33 < kylie> no!
04:33 <~khuxkm> ,kidnap
04:33 < kylie> no!!!!
04:33 < kylie> be nice to me!!!!!
04:33 <~khuxkm> ,chloroform
04:33 < isvarahparamahkrsnah> ,white van
04:33 < isvarahparamahkrsnah> lmao
04:33 < kylie> don't like this
04:33 < kylie> that got creepy fast

219: score: 18 /